Statut klubu

STATUT

KRAKOWSKI KLUB SZACHISTÓW

 

CZĘŚĆ I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I HISTORIA

 

 

Art 1

Klub nosi nazwę: „Krakowski Klub Szachistów”. Zrzeszony w Polskim Związku Szachowym w Warszawie. Skrót: K.K.Sz.

Art. 2

Siedzibą Klubu jest miasto Kraków.

Art. 3

Terenem działalności jest miasto Kraków i obszar województwa małopolskiego.

Art. 4

Krakowski Klub Szachistów jest spadkobiercą tradycji i majątku, działającego w latach 1893 -1949 Krakowskiego Klubu Szachistów, przejętego w roku 1949 przez Zrzeszenie Sportowe „ Ogniwo”, przekształconego następnie w Federację Sportową „Sparta” przy Krakowskim Domu Kultury, a następnie w 1967r. Krakowski Klub Szachistów „Hutnik” Kraków.
Dnia 08.02.1994r. Krakowski Klub Szachistów został przyjęty w poczet członków Polskiego Związku Szachowego pod wyżej wspomnianą nazwą.

 

 

CZĘŚĆ II

ZDOLNOŚĆ PRAWNA, PROCESOWA I BUDŻET

 

Art. 5

Zobowiązania i odpowiedzialność finansowa mogą być zaciągane przez Klub jedynie na skutek czynności wykonywanych przez Prezesa.
Przed sądami i organami władzy Klub reprezentowany jest przez Prezesa Klubu.

Art. 6

Majątek Klubu stanowią ruchomości, biblioteka i pamiątki (puchary, dyplomy, itp.) objęte spisem inwentarzowym.

Art. 7

Klub czerpie dochody ze składek członkowskich, imprez, darowizn zgromadzonych na koncie bankowym lub książeczce PKO, którymi dysponują uprawnieni przez Zarząd Klubu – członkowie Zarządu Klubu.

Art. 8

Dochodami Klubu są również dotacje patronackie i docelowe na działalność sportową przekazane do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 

CZĘŚĆ III

CELE I SPOSOBY REALIZACJI

 

Art. 9

a. Celem Klubu jest rozwijanie gry i kompozycji szachowej

b.Przedmiotem działalności Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez szerzenie i popularyzację gry i kompozycji szachowej wśród dorosłych i młodzieży na terenie swej działalności oraz wśród młodzieży szkolnej, a ponadto wychowywanie kadry zawodników wyczynowych przez zapewnianie szkolenia sportowego oraz organizowanie i uczestniczenie w imprezach i zawodach klubowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

c. Przedmiotem działalności Klubu jest również organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży przez działalność placówek wychowania pozaszkolnego, takich jak szkolne ośrodki sportowe i ośrodki pracy pozaszkolnej w dziedzinie szachów.

Art. 10

a. Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności oraz swoich członków.

b. Działalność określona w Art. 9 i 10 jest wyłączną, statutową działalnością Klubu i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub członków Klubu w sferze zadań publicznych, o których mowa w Art. 4 ust. 1 punkt 12 i 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

d. Cały dochód Klub przeznacza na działalność statutową.

e. Klub ma statutowy kolegialny organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli wewnętrznej lub nadzoru:

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w Art. 8 punkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.306, z 200lr. Nr 85, poz.924 i Nr 154, poz.1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz.391 i Nr 60, poz.535 )

f. Zabrania się :

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków,członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4. zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

g. Działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

 

 

CZĘŚĆ IV

STOSUNEK DO WŁADZ SPORTOWYCH

Art. 11

Klub jest zgłoszony do Małopolskiego Związku Szachowego w Krakowie oraz Polskiego Związku Szachowego w Warszawie i Międzynarodowej Organizacji Szachowej FIDE.

 

 

CZĘŚĆ V

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 12

Klub składa się z członków: honorowych, zwyczajnych i uczestników.

Art. 13

Członkiem honorowym może być każdy członek Klubu, który położył dla Klubu szczególne zasługi.

Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Klubu, Walne Zebranie, większością 3/4 głosów.

Członek honorowy zwolniony jest od wszelkich świadczeń na rzecz Klubu i korzysta w pełni ze wszelkich praw członkowskich

Art. 14

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia zgłaszająca pisemną deklarację przystąpienia do Klubu. Deklaracja przystąpienia musi być przyjęta przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów. Zarząd Klubu może odmówić przyjęcia bez podania powodów.

Art. 15

Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie przyjmowane do Klubu za zgodą Zarządu Klubu oraz rodziców lub prawnych opiekunów. Mają one prawa i obowiązki przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem prawa głosu na Walnym Zebraniu oraz prawa wyboru i wybieralności do Władz Klubu.

Art. 16

Każdy członek Klubu ma prawa:

a.uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu oraz wyboru i wybieralności do Władz Klubu z wyjątkiem członków określonych Art. 15.

b.korzystania ze wszelkich istniejących urządzeń i sprzętu Klubu na warunkach ustalonych przez Zarząd Klubu,

c.korzystania ze wszelkich imprez organizowanych przez Klub tak o charakterze sportowym jak i towarzyskim,

d.noszenie odznaki Klubu.

Art. 17

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

a.popierania statutowej działalności Klubu w granicach swoich możliwości,

b.przestrzegania statutu, regulaminów i zarządzeń uchwalanych przez Zarząd Klubu oraz uchwał Władz Klubu,

c.propagowania haseł i idei Klubu, oraz zjednywanie mu członków i sympatyków,

d.wpłacania regularnie świadczeń ustalonych przez Władze Klubu i ponadto,

e.osobistym dobrym przykładem przyczyniać się do krzewienia w społeczeństwie gry szachowej i kompozycji oraz idei wychowania fizycznego.

Art. 18

Utrata praw członkowskich następuje przez:

a.wystąpienie pisemne (na ręce Zarządu Klubu) z równoczesnym uiszczeniem wszelkich zaległych zobowiązań finansowych wobec Klubu,

b.wykreślenie uchwałą Zarządu Klubu zwykłą większością głosów za zaleganie ze składkami członkowskimi w ciągu co najmniej 6-ciu po sobie następujących miesiącach,

c.wykluczenie uchwałą Zarządu Klubu większością 2/3 głosów na wniosek Komisji Dyscyplinarnej za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Klubu,

d. utrata zdolności do działań prawnych,

e. śmierć osoby fizycznej.

Art. 19

W

wysokość wpisowego oraz składki członkowskie ustala corocznie Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu. Uprawnienia powyższe może Walne Zebranie przekazać Zarządowi Klubu.

 

 

CZĘŚĆ VI

 

Art. 20

Władzami Klubu są:

a. Walne Zebranie,

b. Zarząd Klubu,

c. Komisja Dyscyplinarna,

d. Komisja Rewizyjna.

Art. 21

Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Klubu. Biorą w nim udział wszyscy członkowie Klubu. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 22

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu raz do roku najpóźniej trzy miesiące po zamknięciu roku administracyjnego (kalendarzowego) celem:

a.wysłuchania sprawozdania Zarządu Klubu z całorocznej działalności,

b.wysłuchania sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

c.ustosunkowania się do sprawozdań wymienionych pod a i b,

d.dokonania wyboru Władz Klubu raz na cztery lata po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,

e.w wypadku negatywnej oceny działalności Zarządu Klubu w czasie trwania jego kadencji, uchwalenie nadzwyczajnych wyborów,

f.rozpatrzenia i uchwalenia budżetu i programu prac Klubu na następny rok,

g.rozporządzenia majątkiem i funduszami Klubu,

h. uchwalenia zmian statutu,

i. mianowania członków honorowych,

j. rozstrzygania odwołań od uchwał Zarządu Klubu,

k. załatwiania spraw statutowo zastrzeżonych kompetencji Walnego Zebrania oraz decydowania o tych sprawach, w których statut nie upoważnia inne organa Klubu,

l. rozpatrywania i uchwalania wniosków Władz Klubu i członków Klubu,

ł ewentualnej całkowitej zmiany nazwy lub rozwiązania Klubu.

Art. 23

W wypadku ważnej potrzeby może być zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie, a w szczególności:

a. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,

b. z inicjatywy Zarządu Klubu,

c. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

d. w razie ustąpienia Prezesa,

e. na pisemne żądanie Va części członków Klubu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w przeciągu miesiąca od dnia zaistnienia powyżej podanych przyczyn.

Art.24

Prawo głosu na Walnym Zebraniu maja wszyscy członkowie z wyjątkiem określonych w Art. 15.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu musi być wykorzystane osobiście -zastępstwa są niedopuszczalne.

Art. 25

Pisemne zaproszenia z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania rozsyła Zarząd Klubu członkom Klubu co najmniej na 14-cie dni przed odbyciem Walnego Zebrania. Należy także dodać na czyje żądanie jest ono zwołane.

Art.26

Prawidłowo zwołane Walne Zebranie zdolne jest do powzięcia uchwał w pierwszym terminie przy frekwencji najmniej 50% członków Klubu. W braku obecności 50% członków Klubu, zwołuje się drugie Walne Zebranie nie prędzej jak '/1 godz od chwili zwołania pierwszego Walnego Zebrania, nie później jednakże niż 14 dni.

 

Art. 27

Na Walnym Zebraniu przewodniczy Prezes względnie Wiceprezes, zaś w razie ich nieobecności Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego Zebrania.

W wypadku Walnego Zebrania wyborczego do czasu wyboru nowego Prezesa Zebraniu przewodniczy Przewodniczący wybrany przez Walne Zebranie.

Z obrad Walnego Zebrania spisuje się protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

Art. 28

Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne z wyjątkiem głosowania wyborczego, które obowiązkowo jest tajne. W głosowaniu w sprawach osobistych na żądanie bodaj jednego członka, głosowanie musi być tajne. We wszystkich innych sprawach, głosowanie może uchwalić Walne Zebranie większością głosów. W głosowaniach jawnych Przewodniczący udziału nie może brać, jedynie przy równości głosów, głos jego jest rozstrzygający. Przy równości głosów w głosowaniu tajnym ponawia się głosowanie, a gdy i to wyniku nie zmieni rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Art. 29

W przypadkach wymagających uzupełnienia składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej w toku kadencji, członków tych organów wybiera Walne Zebranie z zastrzeżeniem Art. 31.

 

CZĘŚĆ VII

 

ZARZĄD KLUBU

Art. 30

Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 osób. Zarząd Klubu wybierany jest na okres 4 lat.

Art. 31

Zebranie. W razie ustąpienia v-ce Prezesa, lub któregokolwiek z członków Zarządu w czasie kadencji – Zarząd Klubu ma prawo kooptacji, jednakże nie więcej niż 1/5 ogólnej liczby członków Zarządu. Zarząd Klubu ma prawo również zawieszenia w czynnościach v-ce Prezesa lub członka Zarządu, opuszczających bez usprawiedliwienia co najmniej 5 kolejnych posiedzeń.

Art.32

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

a.reprezentacja Klubu na zewnątrz,

b.wprowadzenie w życie statutu i regulaminów Klubu,

c.realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

d.kierowanie i regulowanie wszelkich przejawów życia organizacyjnego Klubu,

e.przyjmowanie, zwalnianie oraz skreślanie i wykluczanie członków w ramach uprawnień statutowych,

f.administrowanie majątkiem i funduszami Klubu, za które jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem,

g.prowadzenie korespondencji i rachunkowości Klubu zgodnie z przepisami prawnymi oraz uchwalonym przez Walne Zebranie budżetem,

h. opracowanie i przeprowadzenie Walnych Zebrań i wyborów,

i. opracowanie i układanie regulaminów i przepisów wewnątrz klubowych,

j. załatwianie wszystkich tych spraw, które nie są statutowo zastrzeżone dla Walnego Zebrania,Komisji Rewizyjnej, k. mianowanie oraz określanie zakresu czynności dla gospodarza, bibliotekarza i kapitana drużyny.

Art. 33

Posiedzenia Zarządu Klubu odbywać się powinny regularnie jeden raz w miesiącu ewentualnie częściej w razie potrzeby. Posiedzenie Zarządu prowadzi Prezes lub w razie nieobecności v- ce Prezes. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw dla których statutem lub regulaminem zastrzeżona jest większość kwalifikowana. Przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia, który głosuje ostatni. Do ważności uchwał Zarządu Klubu potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezes lub v-ce Prezes.

Art. 34

a.Dla należytego wypełnienia statutowych zadań, Zarząd Klubu może angażować kwalifikowanych płatnych pracowników. Funkcje Zarządu Klubu są w zasadzie honorowe,

b.Klub utrzymuje własny lokal wyposażony w sprzęt sportowy.

Art. 35

Prezes reprezentuje Klub na zewnątrz, kieruje czynnościami Zarządu Klubu, przewodniczy na Walnym Zebraniu i na posiedzeniach Zarządu Klubu. Z urzędu jest członkiem wszystkich kierownictw komisji z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej. Podpisuje wszelkie pisma i dokumenty Klubu. Ponosi odpowiedzialność finansową. Głosuje na równi z innymi członkami, a w razie równości głosów głos jego jest decydujący. Wiceprezes zastępuje Prezesa we wszystkich jego czynnościach pełniąc specjalne funkcje techniczno – sportowe w działalności Zarządu Klubu.

CZĘŚĆ VIII

KOMISJA DYSCYPLINARNA

Art. 36

Zatargi pomiędzy zawodnikami na tle osobistym lub honorowym które naruszają dobro Klubu lub zawodnika, podlegają kompetencji Komisji Dyscyplinarnej.

Art. 37

Zarząd Klubu ma prawo nakładania na członków i uczestników Klubu na wniosek Komisji Dyscyplinarnej za naruszenie statutu, regulaminów lub zarządzeń,kar porządkowych, a to:

a. upomnienia ustnego lub pisemnego,

b. nagany lub ostrzeżenia,

c. czasowej dyskwalifikacji i zawieszenia w prawach członkowskich,

d. wykluczenia członka Klubu.

Art. 38

Zarząd Klubu ma prawo wykluczenia członka Klubu uchwałą 2/3 głosów na wniosek Komisji Dyscyplinarnej za czyny niehonorowe lub za działalność na szkodę Klubu.

Od decyzji Zarządu Klubu służy wykluczonemu prawo pisemnego odwołania się do Walnego Zebrania.

Zarząd Klubu może zawiesić w prawach członkowskich członka, którego sprawę załatwia Komisja Dyscyplinarna, aż do czasu ostatecznego załatwienia.

Ukaranemu zawieszeniem przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

CZĘŚĆ IX

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 39

Komisja rewizyjna Klubu składa się z Przewodniczącego oraz jednego członka, wybranych przez Walne Zebranie Wyborcze Klubu na okres kadencji 4 lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Klubu.

Art. 40

Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Klubu zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania i regulaminem. Ma ona prawo dokonywać rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz na pół roku wszystkie księgi i dokumenty Klubu. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu ocenę działalności Zarządu Klubu, a na zebraniu wyborczym składa wniosek o udzielenie Zarządowi Klubu absolutorium. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu musi zawierać całokształt czynności Komisji.

Art. 41

Przewodniczący względnie zastępca ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu jedynie z głosem doradczym.

CZĘŚĆ X

ZMIANY STATUTU I SPRAWY LIKWIDACJI!

Art.42

Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy osób uprawnionych do głosowania, przy czym wniosek o zmianę statutu nie może być wnioskiem nagłym lecz musi wpłynąć do Zarządu Klubu najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Art.43

Likwidacja Klubu może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 4/5 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Klubu.

Wniosek o likwidacje nie może być wnioskiem nagłym lecz musi wpłynąć do Zarządu Klubu najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony w porządku dziennym.

Przy uchwale o likwidacji Klubu musi być podjęta uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu.

W wypadku likwidacji Klubu w inny sposób niż przez uchwałę Walnego Zebrania, jego ostatni Zarząd stanowić będzie Komitet Likwidacyjny, który majątek Klubu przekaże na rzecz pokrewnych instytucji szachowych.